Teata kuriteost!

05.12.2010

Seaduse kohaselt loetakse looma suhtes lubamatuks teoks looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast.

Juhul, kui looma suhtes lubamatu tegu pannakse toime julmal viisil (nt loom hüljatkse kuhugi metsa kinni seotuna, mis tema avastamata jätmisel põhjustab piinarikka näljasurma või pekstakse loom julmalt vigaseks, piinatakse jõhkral viisil, loomale ei võimaldata toitu ja joogivett ning loom sureb seetõttu näljasurma jne) või avalikus kohas (nt hüljatakse loom kaupluse juurde, pekstakse looma tänaval jne) või tegu on toimepandud isiku poolt keda on varem karistatud looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest, siis on tegemist kriminaalkorras karistatava teoga.

Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest saab algatada väärteomenetluse või kriminaalmenetluse. Väärteo puhul saab looma väärkohtlejat karistada rahatrahviga - füüsiline isik kuni 12 000 krooni; juriidiline isik kuni 50 000 krooni. Kriminaalkorras saab isikut kohus karistada rahalise karistuse või kuni ühe aastase vangistusega. Lisaks saab mõlema menetluse korral võtta ära loomapidamisõiguse.

Looma väärkohtlemisest tuleb teatada Veterinaar ja Toiduametile (maakondade veterinaarkeskuste kontaktid - http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160; kaebuste esitamine veebis - http://www.vet.agri.ee/?op=ask3; vihjetelefon 6054750), julma kohtlemise osas politseile (helistades 110, või tuleks minna lähimasse politseiosakonda või esitada süüteoteade kirjalikult märkides kõik olulised asjaolud - nimed, kuupäevad, tunnistajate andmed, teo üksikasjalik kirjeldus jne.). Lisaks teostab järelevalvet loomakaitseseaduse üle ka Keskkonnainspektsioon, kellele võiks esitada teateid eelkõige metsloomade väärkohtlemise kohta.

allikas: Eesti Loomakaitse Selts